Photo Gallery

นิทรรศการ 90 ปี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 3 พ.ค. 2565

ร่วมจัดนิทรรศการ ณ จังหวัดระยอง 2 ก.พ. 2566

อบรมหลักสูตรผู้สอนด้านการฝึกอบรมซ่อมบำรุงอากาศยาน

ณ มทร.ราชมงคล ธัญบุรี 10-17 ก.พ. 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบขนส่งทางรางเรียบร้อยหลักสูตร 120 ชม. ตลอด 3 สัปดาห์เต็มได้ความรู้และทักษะที่ไม่ใช่งานที่ตนเองถนัด ขอบคุณ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น กับโครงการอบรมคุณภาพ

Cr.ภาพถ่ายบางส่วนจาก fb. มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น