Available courses

        ปัจจุบันการใช้งานระบบ E-learning ที่นิยมมากที่สุดคือ การใช้งานผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการสร้างระบบ E-learning ต้องมี ซอฟต์แวร์ในการสร้างระบบ ซึ่งเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันคือ LMS (Learning Management System) โดยในบทเรียนจะอธิบายภาพรวมการติดตั้งและการใช้งาน Moodle


ผู้สอน ผศ.ดร.จันทร์ อัญญะโพธิ์  

       ระเบียบวิธีและกลยุทธ์การพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ การบริหารจัดการซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ปัญหา ข้อกำหนดความต้องการระบบ การประเมินราคา เทคนิคการออกแบบระบบ การทดสอบระบบและการประเมินสมรรถนะการบำรุงรักษาระบบ สภาพแวดล้อมวิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย และแบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถในการทำงาน

วิทยากร ผศ.ดร.จันทร์ อัญญะโพธิ์ 

-พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว

- การใช้คำสั่งพื้นฐานสำหรับสมองกลฝังตัวด้วยบอร์ด Arduino ในโปรแกรมจำลอง Tinkercad

- Workshop การฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม สำหรับสมองกลฝังตัวด้วยบอร์ด Arduino ผ่านโปรแกรมจำลอง Tinkercad

-พื้นฐานอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง(Internet of Things) ด้วยบอร์ด ESP32


ผู้สอน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ อัญญะโพธิ์

ระบบจำนวนและรหัส พีชคณิตแบบบูลีน การออกแบบวงจรตรรกะเชิงผสมและเชิงลำดับ แผนที่คาร์โน เครื่องจักรสถานะ การออกแบบตรรกะเชิงลำดับแบบประสานเวลาและไม่ประสานเวลา เครื่องมือพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ สถาปัตยกรรมและอุปกรณ์รอบข้างของไมโครคอนโทรลเลอร์ ตัวแปลโปรแกรมและโปรแกรมตรวจแก้จุดบกพร่อง ตัวจับเวลาและระบบขัดจังหวะ การต่อประสานของอุปกรณ์การสื่อสารและโครงข่ายข้อมูล


วันที่ 1  ออนไลน์ 

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

             1.แนะนำโปรแกรม LabVIEW

             2.การเริ่มสร้างโปรเจ็คและหลักการใช้งานเบื้องต้น

             3. หน้าจอ Front Panel และ Block Diagram

             4. VI และ Sub VI

             5. แบบฝึกหัด

วิทยากร : รศ.ดร. สกล  อุดมศิริ ,  ผศ.ดร.จันทร์ อัญญะโพธิ์ และคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์


ผู้สอน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ อัญญะโพธิ์

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้สอน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ อัญญะโพธิ์

แนะนำอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม การใช้งาน LTspice โปรแกรมจำลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ทรานซิสเตอร์ ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า ออปแอมป์

ผู้สอน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ อัญญะโพธิ์

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้สอน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ อัญญะโพธิ์

WORK SHOP การปฏิบัติงานเป็นทีม โดย  ผศ.ดร.จันทร์ อัญญะโพธิ์ และ ผศ.รัฐพงษ์ขำไชโย 

การทำงานเป็นทีมเป็นกลยุทธ์สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร เพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพได้นั้น สมาชิกทุกคนในทีมควรต้องเข้าใจหลักการทำงานเป็นทีม และต้องมี ผู้นำทีมที่มีทักษะและวิสัยทัศน์ที่ดี นักศึกษาที่กำลังจะออกไปปฏิบัติสหกิจศึกษาควรจะมีความรู้เบิ้องต้น และทักษะที่สำคัญของการทำงานเป็นทีม